Հարգելի բարեկամ

"Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" ՓԲ ընկերությունը (ԷԳՀԻ) ողջունում է Ձեր մուտքը իր նորացված ինտերնետային կայք: Այստեղ դուք կարող եք ծանոթանալ Ընկերության ստեղծման և կայացման պատմությանը, կառուցվածքին, կանոնադրությանը, նրա գործունեության ոլորտներին, կատարված աշխատանքներին, ֆինանսական հաշվետվություններին:

ԷԳՀԻ աշխատակազմը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, ովքեր իրենց նշանակալի ներդրումն ունեն էներգետիկ տարբեր ոլորտներում՝ նպատակ հետապնդելով էլ ավելի հզորացնելու ՀՀ էներգետիկ համակարգը և բարձրացնելու վերջինիս հուսալիությունը և անվտանգությունը:

ԷԳՀԻ-ն իր 70-ամյա գործունեությամբ օժանդակել և օժանդակում է Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգում առկա բարեփոխումների իրականացման ծրագրերին, որոնք ուղղված են երկրի էներգետիկ անկախության և անվտանգության ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում՝ Էներգահամակարգի հզորությունների ավելացման, դրա հուսալի և անվտանգ շահագործման, վերազինման, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների ներդրման հետազոտական աշխատանքների և գիտատեխնիկական ուղեկցմանը:

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 
 

Էներգետիկ համակարգի զարգացման կանխատեսում

 

 • Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության վերլուծություն և ՀՀ վառելիքաէներգետիկ համակարգի զարգացման ռազմավարությունների մշակում,
 • Էներգետիկ հզորությունների զարգացման տարբերակների (սցենարների) մշակում
 • Էներգետիկ օբյեկտների գործարար ծրագրերի մշակում,

 

Էներգահամակարգի կառավարում

 

 

 • Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի հուսալիության և անվտանգության բարձրացման միջոցառումների մշակում,
 • Էներգահամակարգերի հաշվապահական հաշվառման և տեխնոլոգիական խնդիրների համատեղման խնդիրների գիտատեխնիկական ուղեկցում
 • Էներգետիկ համակարգի ընկերությունների հիմնական միջոցների վերագնահատում

 

Լիցենզավորված գործունեություն
 

 

 • Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն

 

 
 

Էլեկտրական ցանցերում կայունացված ռեժիմներ

 • Տարածաշրջանի երկրների էներգահամակարգերի տեխնիկատնտեսական իրավիճակի և փոխհոսքերի իրականացման հնարավորությունների վերլուծություն և առաջարկների ներկայացում
 • Կայունացված ռեժիմների մոդելավորում, մուտքային տվյալների հավաստիության վերլուծություն, հաշվարկների իրականացում
 • Էլեկտրական ցանցերում էներգախնայողության միջոցառումների առաջարկությունների մշակում
 • Էլեկտրական կայաններում, ինչպես նաև 35-220 կՎ ենթակայաններում սեփական և տնտեսական կարիքների ծախսի նորմավորում
 • Էլեկտրական ցանցերի ռեժիմների հաշվարկներ և լավարկում
 • ՀՀ էլեկտրական ցանցերում տարանցիկ փոխհոսքերի (Վրաստան, Իրան և այլն) կորուստների մասնաբաժինների գնահատում

 

Էներգախնայողություն, էներգաարդյունավետություն և այլընտրանքային էներգետիկա

 • Ամենամյա էներգետիկ հաշվեկշիռների կազմում
 • Էներգատնտեսությունների էներգետիկ փորձաքննություն (աուդիտ) և անձնագրավորում
 • Վերջնական սպառողների համար էներգախնայողության և/կամ էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների մշակում
 • Բարձր, միջին և ցածր ճնշման գազատրանսպորտային ցանցերում հիդրավլիկական ռեժիմների, կորուստների և հաշվեկշիռների հաշվարկ և վերլուծություն
 • Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ կիրառման վերաբերյալ խորհրդատվություն

 

Էներգետիկ համակարգի շահագործման ռեժիմներ

 • Էներգետիկ համակարգում անցումային ռեժիմների մոդելավորում, հաշվարկների իրականացում և արդյունքների վերլուծություն
 • Կայունության ապահովման և հուսալիության բարձրացման միջոցառումների մշակում
 • Բաշխման ցանցում ոչ սիմետրիկ վրդովմունքների (կարճ միակցումներ, խզումներ, ոչ սիմետրիկ բեռների առկայություն) դեպքում անցումային պրոցեսների մոդելավորում և ծրագրավորում
 • Միջհամակարգային կապերի հետազոտում։

 

 
 

Ստանդարտներ և նորմեր

 

 • Էներգետիկ ոլորտի համար օրենսդրական դրույթների մշակում
 • Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և ստանդարտների մշակում և/կամ ներդաշնակեցում
 • Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի կազմակերպությունների և էներգասպառող կազմակերպությունների էլեկտրաէներգետիկական և էլեկտրատեխնիկական (էլեկտրատեխնոլոգիական) աշխատակազմերի համար պաշտոնեական և տեխնիկական հրահանգների մշակում:

 

Կադրերի պատրաստում

 • Գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայի միջոցով
 • Էլեկտրաէներգետիկական անձնակազմի վերապատրաստում և որակավորում
 • Ընկերությունների էներգահամակարգի կառավարման դասընթացների կազմակերպում և որակավորում
 • Էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի համար անվտանգության դասընթացների անցկացում, գիտելիքների ստուգում և կարգի շնորհում