Էլեկտրամատակարարման համակարգերի բաժին

Բաժնի վարիչ` Էդվարդ Միքայելի Գևորգյան

Հեռ. +374 (10) 559 641
Էլ.փոստ` e.gevorgyan@energinst.am

 

Էլեկտրամատակարարման համակարգերի բաժինը մտնում է ընկերության ճարտարագիտական մասի մեջ, որը կոորդինացնում է ընկերության գլխավոր ճարտարագետը:

Բաժնի գործունեության հիմնական ուղղությունները

- Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների դասակարգում - Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության կազմակերպությունների էլեկտրատեխնիկական և ոչ էլեկտրատեխնիկական նշանակության պահեստային նյութական արժեքների դասակարգում

- Բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ապամոնտաժվող սարքավորումների տրոհումից առաջացող, հետագայում օգտագործման պիտանի նյութական արժեքների որոշում

- Բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ապամոնտաժվող սարքավորումների տրոհումից առաջացող, հետագայում օգտագործման պիտանի նյութական արժեքների որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական հիմնական միջոցների արժեքների նկատմամբ նրանց հիմնական բաղադրիչների տոկոսաչափերի որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում օգտագործվող տրանսֆորմատորային յուղի առավելագույն չափերի որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության կազմակերպությունների, էլեկտրատեխնիկական նշանակության սարքավորումների գույքագրման մեթոդիկայի մշակում և ներդրման գիտատեխնիկական ուղեկցում

- էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների նորոգման աշխատանքների վրա կատարված ծախսերի բաշխում` ըստ սարքավորումների

- Էլեկտրասարքավորումների օպերատիվ շահագործման հրահանգների մշակում

- Էլեկտրամատակարարման համակարգերի նախագծում

h3> Բաժնի կողմից վերջին տարիներին կատարված հիմնական աշխատանքները

Նախորդ տարիներին բաժնի աշխատակիցների ուժերով կատարվել են կոգեներացիոն կայանների նախագծային աշխատանքներ, «Արցախէներգոյի» աուդիտ, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի հաշվապահական նոր «Ծրագրի» գիտական ուղեկցություն և մեթոդիկայի մշակում:

Ներկայումս բաժնի զբաղվածությունը

Ներկայումս բաժինն աշխատում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի ճարտարագիտական և հաշվապահական բաժինների հետ համատեղ` նույն պայմանագրի շրջանակներում:

Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը բաժնում

Էներգահամակարգերի կառավարման բարելավման բաժնի աշխատանքներն իրականաց-վում են հիմնականում MS Office փաթեթի համակարգչային ծրագրերով, կիրառվում են նաև AutoCAD, CorelDRAW և այլ ծրագրեր:

 

 

Վերջին տարիներին կատարված հիմնական աշխատանքները

Բոլոր աշխատանքները կատարվել են ինստիտուտի կողմից մշակված համակարգչային ծրագրերի միջոցով:

- էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների նորոգման, շահագործման տեղակայման և ապամոնտաժման աշխատանքների ցուցակի ստեղծում

- Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների դասակարգում

- Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության կազմակերպությունների էլեկտրատեխնիկական և ոչ էլեկտրատեխնիկական նշանակության պահեստային նյութական արժեքների դասակարգում

- Բարձրավոլտ ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ապամոնտաժվող սարքավորումների տրոհումից առաջացող, հետագայում օգտագործման պիտանի նյութական արժեքների որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական հիմնական միջոցների արժեքների նկատմամբ նրանց հիմնական բաղադրիչների տոկոսաչափերի որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում օգտագործվող տրանսֆորմատորային յուղի առավելագույն չափերի որոշում

- Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության կազմակերպությունների, էլեկտրատեխնիկական նշանակության սարքավորումների գույքագրման մեթոդիկայի մշակում և ներդրման գիտատեխնիկական ուղեկցում

- էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների նորոգման աշխատանքների վրա կատարված ծախսերի բաշխում` ըստ սարքավորումների

- Էլեկտրասարքավորումների օպերատիվ շահագործման հրահանգների մշակում

- Էլեկտրամատակարարման համակարգերի նախագծում