Ասպիրանտուրայի և կադրերի վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման բաժին

(Ուսումնական մաս)

Lorem ipsum

Բաժնի վարիչ` Լևոն Վարդանյան

 

Հեռ. +374 (10) 559 586
Էլ.փոստ` Levon.Vardanyan@energinst.am

 

Կենտրոնի հիմնական գործառույթները

Կենտրոնի իրականացրած աշխատանքները

Որակավորման բարձրացման նպատակով կենտրոնում դասընթացներին մասնակցել, տեստավորում են անցել և համապատասխան վկայական են ստացել հետևյալ ընկերությունների (ձեռնարկություններ, սպառողներ, սեփականատերեր) էլեկտրատեխնիկական ոլորտի անձնակազմերը.

Ասպիրանտուրա

«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կազմում 1994թ-ից սկսած գործում է ասպիրանտուրա՝ Ե.14.01. «Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը» մասնագիտությամբ: Ասպիրանտուրայում գիտական կադրերի պատրաստումն իրականացվում է ասպիրանտի և հայցորդի կարգավիճակով: Ասպիրանտի ուսուցումն իրականացվում է առկա կարգով, անվճար հիմունքներով: Ուսման տևողությունը կազմում է 3 տարի: Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտը ստանում է տարկետում զինվորական ծառայությունից՝ ՀՀ «Զինապարտության մասին» օրենքի համաձայն: Թեկնածուական ատենախոսության վրա ինքնուրույն աշխատող անձինք կարող են ասպիրանտուրա ընդունվել հայցորդի կարգավիճակով: Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով:
2011-2017թթ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածուական թեզ են պաշտպանել հետևյալ ասպիրանտները և հայցորդները.