Ասպիրանտուրայի և կադրերի վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման բաժին

Վարիչ

Lorem ipsum

Բաժնի վարիչ` Լևոն Վարդանյան

ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ

Հեռ. +374 (10) 559 586
Էլ.փոստ` Levon.Vardanyan@energinst.am

 

Կենտրոնի հիմնական գործառույթները

Կենտրոնի իրականացրած աշխատանքները

Որակավորման բարձրացման նպատակով կենտրոնում դասընթացներին մասնակցել, տեստավորում են անցել և համապատասխան վկայական են ստացել հետևյալ ընկերությունների (ձեռնարկություններ, սպառողներ, սեփականատերեր) էլեկտրատեխնիկական ոլորտի անձնակազմերը.

Ասպիրանտուրա

«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կազմում 1994թ-ից սկսած գործում է ասպիրանտուրա՝ Ե.14.01. «Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը» մասնագիտությամբ: Ասպիրանտուրայում գիտական կադրերի պատրաստումն իրականացվում է ասպիրանտի և հայցորդի կարգավիճակով: Ասպիրանտի ուսուցումն իրականացվում է առկա կարգով, անվճար հիմունքներով: Ուսման տևողությունը կազմում է 3 տարի: Առկա ուսուցմամբ ասպիրանտը ստանում է տարկետում զինվորական ծառայությունից՝ ՀՀ «Զինապարտության մասին» օրենքի համաձայն: Թեկնածուական ատենախոսության վրա ինքնուրույն աշխատող անձինք կարող են ասպիրանտուրա ընդունվել հայցորդի կարգավիճակով: Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով:
2011-2017թթ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածուական թեզ են պաշտպանել հետևյալ ասպիրանտները և հայցորդները.

Գործունեության հիմնական ուղղությունները

 • Էներգետիկայի ոլորտի կանոնակարգման նպատակով իրականացվող նորմատիվ-իրավական և այլ ակտերի, ստանդարտների նախագծերի մշակում, աշխատանքների  համակարգում և ղեկավարում, մասնակցություն ոլորտին առնչվող մեթոդիկաների և այլ փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին,
 • Նորմատիվ-իրավական ակտերի՝ Եվրամիության և ԵՏՄ չափանիշներին ներդաշնակեցման աշխատանքների իրագործում, համակարգում և ղեկավարում,
 • ԻՍՕ 9001 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան որակի կառավարման համակարգերի ներդրման նպատակով որակի ձեռնարկների մշակման աշխատանքների իրագործում, համակարգում,
 • Մասնակցություն ընկերության կազմում գործող, սահմանված կարգով հավատարմագրված Անձանց Սերտիֆիկացման Մարմնի աշխատանքներին, էներգետիկայի բնագավառում փորձաքննություն իրականացնող անձանց սերտիֆիկատների տրամադրման գործառույթների՝ որակի նորմերին համապատասխանության վերաբերյալ աշխատանքների իրականացում,
 • Փորձաքննություն իրականացնող հայտատուների ուսուցմանը, վերապատրաստմանը,վերաորակավորմանն ու սերտիֆիկացման ընթացակարգերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքների համակարգում և ղեկավարում,

Իրականացնում է ընկերության մյուս լաբորատորիաների և բաժինների աշխատանքների նորմատիվ-իրավական ուղեկցում:

Կատարված աշխատանքները

Տեխնիկական կանոնակարգերի մշակում

2006-2009 թվականների ընթացքում լաբորատորիայի կողմից մշակվել և սահմանված կարգով հաստատման են ներկայացվել հետևյալ, ներկայումս գործող տեխնիկական կանոնակարգերը.

 • ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի №1943 Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի №961-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 17-ի №42-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի №1033-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 14-ի №554-Ն որոշմամբ),
 • ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի №75-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №1605-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի №1933-Ն որոշմամբ),
 • ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ(հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի №1933-Ն որոշմամբ),
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի N363-Ն որոշմամբ):
Ստանդարտացման ոլորտի աշխատանքներ

2009-2011 թվականների ընթացքում իրականացվել են ՀՀ ստանդարտացման աշխատանքներ ինչպես, միջազգային համագործակցության, այնպես էլ հանրապետական ծրագրերով:

Միջազգային ծրագրերով իրականացված աշխատանքներ

 • ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ: ԳԼՈԲԱԼ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ(GEF) ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ:
  ՎԷ աղբյուրների վրա գործող արտադրող հզորությունների տեխնոլոգիաների նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում, GEF-CS-32/2010:
  Պատվիրատու՝ Հայաստանի Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ: Շենքերի արևային ջերմամատակարարման և հողմաէներգետիկայի վերաբերյալ թվով 15՝ միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ Հայաստանի ստանդարտների նախագծերի մշակում:
 • ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն: EPP-I-00-03-00008-00 Առաջադրանք 08:
  ՀՀ Էներգետիկական բնագավառում էներգետիկական անվտանգությանը և տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդմանն ուղղվածաջակցություն:
  Պատվիրատու՝ «Փի Էյ Գավրնմենթ Սերվիսիզ Ինկ.» միջազգային կազմակերպություն: «Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5 ՄՎտ հզորության) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակությանէլեկտրական ցանցին: Ընդհանուր դրույթներ» ստանդարտի նախագծի մշակում:
 • ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն: EPP-I-00-03-00008-00 Առաջադրանք 08:
  ՀՀ Էներգետիկական բնագավառում էներգետիկական անվտանգությանը և տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդմանն ուղղվածաջակցություն:
  Պատվիրատու՝ «Տետրա Տեկ Ի Էս, Ինկ.» միջազգային կազմակերպություն: «Հողմատուրբինը էլեկտրամատակարարող կազմակերպության ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին միացնելու պայմանները» ՀՀ ստանդարտի նախագծի մշակում:

Հանրապետական ծրագրերով իրականացված աշխատանքներ

 • Երևանի քաղաքապետարանի «Երքաղլույս» ՓԲԸ պատվերով իրականացվել է «Փողոցային լուսավորման ցանցերում էլեկտրաէներգիայի և էլեկտրալամպերի չափաքանակի հաշվարկի մեթոդիկա»-ի մշակումը՝ Երևան քաղաքի օրինակով:
 • «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի պատվերով իրականցվել է «ՀՀ-ում գործող էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի տեխնիկական կանոնակարգերը լրացնելու նպատակով փոփոխական հոսանքի 400 կՎ լարման էլեկտրական ցանցերի նախագծման, կառուցման, վերակառուցման և շահագործման համար անհրաժեշտ դրույթների»-ի մշակման աշխատանքները:

Ընդհանուր առմամբ ՏՆԼ-ի համակարգմամբ մշակվել և սահմանված կարգով ընդունման են ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտի ավելի քան 40 ստանդարտների նախագծեր, ներկայացվել են առաջարկություններ և հայտնվել մասնագիտական կարծիք ԱՊՀ-ի Միջպետական Ստանդարտացման Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված ավելի քան 45 ստանդարտների նախագծերի վերաբերյալ:
Ներկայումս լաբորատորիայի համար առաջնային են համարվում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բնագավառների նորմատիվ փաստաթղթերը եվրոպական չափանիշներին մոտարկմանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված աշխատանքները: Այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքում ներկայումս ՀՀ-ում գործում են ստորև բերված ստանդարտները.

 • ՀՍՏ 240-2005 ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Տերմիններ և սահմանումներ
 • ՀՍՏ 246-2006 Էներգախնայողություն. ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ. Հիմնական դրույթներ
 • ՀՍՏ 247-2006 Էներգախնայողություն. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ. Ընդհանուր դրույթներ
 • ՀՍՏ 248-2006 Էներգախնայողություն. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները, խմբերը. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները: Նույնականացումը
 • ՀՍՏ-249 2006 Էներգախնայողություն. ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՐԱՆՑ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍՏՈՂ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. Ընդհանուր պահանջներ
 • ՀՍՏ 250-2006 Էներգախնայողություն. ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. Ընդհանուր պահանջներ
 • ՀՍՏ 254-2006 Էներգախնայողություն. ՎԱՌԵԼԻՔԱԷՆԵՐԳԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ՍՊԱՌՈՂԻ ԷՆԵՐԳԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձևեր
 • ՀՍՏ 255-2006 Էներգախնայողություն. ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈւԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
 • ՀՍՏ 256-2006 Էներգախնայողություն. ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԱՊԱՇԱՐՆԵՐ. Տերմիններ և սահմանումներ
 • ՀՍՏ 257-2006 Էներգախնայողություն. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈւԹՅԱՆ) ՀԱՇՎԱՌՈւՄ. Ընդհանուր դրույթներ
 • ՀՍՏ 326-2010 Էներգախնայողություն. ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՈՒՄ ՃՆՇԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՊՈՄՊԵՐՈՒՄ. Ընդհանուր դրույթներ
 • ՀՍՏ 327-2010 Էներգախնայողություն. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՈՒՄ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 • ՀՍՏ 328-2010 Էներգախնայողություն. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՈՒՄ. Ընդհանուր դրույթներ