"Էներգետիկայի ռազմավարության կենտրոն" մասնաճյուղ

Lorem ipsum Տնօրեն` Վահան Սարգսյան

Director. Vahan Sargsyan

 

Tel. / Fax. +374 10 559 664

e - mail. vahan.sargsyan@energinst.am
Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, 0025, Մյասնիկյան պող. 5/1

Էներգետիկայի ռազմավարության կենտրոնը (ԷՌԿ) «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի մասնաճյուղն է, ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարի հրամանով 1998թ.-ին` TACIS ծրագրի շրջանակներում, Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ: ԷՌԿ-ն աջակցում է ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը` էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարության և քաղաքականության, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման, էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագրերի իրականացման, օտարերկրյա ներդրումների համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման, տեղեկատվության փոխանակման և էներգետիկական տեխնոլոգիաների խրախուսման հարցերում:

Ներկայումս ԷՌԿ-ն ունի 7 մասնագետներից բաղկացած բարձրորակ անձնակազմ, որը փորձված է էներգետիկայի ոլորտում տեխնիկական նախագծերի իրականացման, պահանջարկի կառավարման, վերականգնվող էներգիայի և կլիմայի փոփոխության քաղաքականության մշակման մեջ:

ԷՌԿ-ն լիազոքրված է մատուցելու այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են էներգիայի պահանջարկի գնահատումը, Հայաստանի էներգահամակարգի թողարկման հնարավորության կանխատեսումները, ազգային էներգետիկայի ռազմավարության, քաղաքականության և ընդլայնման ծրագրերի նախագծումը, էներգետիկական նոր նախագծերի ներդրման իրականացմանն աջակցումը, աջակցությունը էներգետիկայի ոլորտում կառուցվածքային բարեփոխումների, այդ թվում նաև սեփականաշնորհման գործընթացների իրականացմանը, Հայաստանի ԱԷԿ-ի շահագործումից հանման հետ կապված ֆինանսավորման քաղաքականության և ծրագրերի մշակումը, տեխնիկական/տնտեսական արդյունավետության ուսումնասիրությունները, վերականգնվող էներգիայի շուկայի գնահատումը, Հայաստանում CDM-ին (մաքուր մշակման մեխանիզմ) համապատասխանող մեխանիզմների կիրառման նախագծերի մշակումը, ջերմոցային գազերի նվազեցման նախագծերի անալիտիկ գնահատումը, վերականգնվող էներգիայի զարգացման ծրագրերի իրականացումը, աջակցությունը էներգետիկական քաղաքականության զարգացմանը, նարդրումային ծրագրերի համար տեղեկատվական փաստաթղթերի մշակումը, բիզնես պլանավորումը, էներգետիկական աուդիտը և էներգետիկական փաստաթղթերի մշակումը արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և էներգետիկական ոլորտների համար:

ԷՌԿ-ի վերապատրաստված անձնակազմը ամբողջությամբ տիրապետում է համակարգչային ծրագրերին, որոնք նպատակաուղղված են էներգիայի և էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի գնահատման և վերլուծության մոդելների ստեղծմանը, էներգիայի արտադրման համակարգի ընդլայնման պլանավորման և շրջակա միջավայրի վրա դրանց ընդհանուր ազդեցության վերլուծության համակարգերին, էներգետիկայի զարգացման հնարավոր տարբերակների դեպքում շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա դրանց ազդեցության գնահատման մեթոդներին և այլն: (Համակարգչային ծրագրերի ցանկը, որոնց տիրապետում է ԷՌԿ-ի անձնակազմը, բերված է ստորև:)

ԷՌԿ-ն ընդգրկվել է ԵՄ TACIS և ԵՄ այլ ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանի էներգետիկական ոլորտին ցուցաբերվող տեխնիկական օժանդակության բազմաթիվ ծրագրերի իրականացման աշխատանքներում:

Համակարգչային ծրագրերը

Իրականացված նախագծեր

INPRO գնահատում Հայաստանում` փոքր ցանցերով երկրի պայմաններում, ատոմային էներգետիկական նորարարական համակարգի համար INPRO մեթոդաբանության կիրառմամբ և այլն:

Պատվիրատուի անվանումը. BSEOM (Ֆրանսիա), TACIS ծրագրի բաժին` EA001
Աշխատանքի սկիզբը. 1994թ., դեկտեմբեր
Աշխատանքի ավարտը. 1995թ., մարտ

 

Նախագծի նկարագիրը. Կատարվել են կաթսայատների և բաշխիչ ցանցերի տեխնիկական և տնտեսական խորը ուսումնասիրություններ Ավան II և Մասիս սխեմաների համար: Երկու սխեմաներն էլ գործել են 1994/1995 և 1995/1996 ջեռուցման ժամանակահատվածների ընթացքում, թույլ տալով կատարել դրանց արդյունավետության ճգրիտ գնահատում: Հիմնվելով աուդիտների արդյունքների վրա, խորհրդատուն ստեղծել է կենցաղային ջերմամատակարարման համակարգի մոդել: Այդ մոդելը թույլ է տալիս գնահատել կենցաղային ջերմամատակարարման գործող համակարգի ընդհանուր էներգետիկական ծախսերը` հաշվի առնելով մի շարք հարաչափեր, ինչպես օրինակ ջեռուցվող օրերի քանակը, ջերմաստիճանային ռեժիմը, որը կախված է կլիմայական պայմաններից և ներսի ջերմաստիճանի չափց, որը ցանկալի է ունենալ:

Գնահատվել են հետևյալ տարբերակները.

Ընդգրկված ղեկավար անձնակազմ.
Ալբերտ Զվիրինգ (BCEOM) – Նախագծի տնօրեն,
Ռուբեն Մուրադյան (էՌԿ) –Խմբի ղեկավար, ԷՌԿ-ի փոխտնօրեն